Huishoudelijk reglement

 • De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. En op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 • Uw unit is vrij voor u toegankelijk van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week.
 • Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn. Bent u Toch nog in het gebouw buiten de genoemde tijden, dan gaat het alarm af. De kosten van een door u veroorzaakt alarm worden aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal 75 euro.
 • Gebruik van nooddeuren alleen in geval van nood. Bij onrechtmatig gebruik van een nooddeur worden de opvolgingskosten van het beveiligingsbedrijf aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal 75 euro.
 • Uw toegangscontrole Tag is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden afgegeven. Bij verlies van de Tag dient u Boxes4rent hiervan direct op de hoogte te stellen.
 • Ons gebouw wordt beveiligd door een professioneel beveiligingsbedrijf. In het gebouw dient u te allen tijde over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Zowel medewerkers van Boxes4rent als surveillanten van het beveilingsbedrijf zijn bevoegd om hierna te vragen.
 • In en buiten het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het videobewakingssysteem. Boxes4rent kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de huurovereenkomst en/of huishoudelijk reglement.
 • Aan onderzoeken door justitiele autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Boxes4rent altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen.
 • Voorkom schade aan de toegangsdeur en u voertuig. Wacht bij het betreden van het gebouw tot de overheaddeur volledig geopend is. Rijdt dan stapvoets het gebouw in, eventuele schade aan het voertuig veroorzaakt door het strokengordijn bij het naar binnen rijden bij hogere snelheden komen helemaal voor rekening van de huurder.
 • Het is niet toegestaan om een voor u rijdend voertuig naar binnen te volgen zonder uw toegangscontrole Tag ingelezen te hebben. U dient te allen tijde uw persoonlijke toegangscontrole Tag in te lezen. U dient er op toe te zien dat andere voertuigen niet met u “meeliften”. Gebeurt dit wel, dan vragen wij u hiervan melding te maken bij de receptie.
 • Uit veiligheidsoverwegingen dient u met uw voertuig het gebouw stapvoets ( 5 kilometer) in te rijden. Draaiende motoren in het gebouw zijn niet toegestaan.
 • Voor het vervoer van goederen in het gebouw kunt u gebruik maken van Boxes4rent transportmiddelen. Wij verzoeken u geen losse goederen in de lift te stapelen. Vervoer per transportmiddel bevordert de door stroming waardoor iedereen gebruik kan maken van de lift.
 • Transportmiddelen dienen na gebruik op de daarvoor aangewezen plek teruggeplaatst te worden. Indien transportmiddelen in de unit worden geplaatst, wordt 5 euro kosten per dag aan u doorberekend.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw unit. Aan het einde van de huurperiode dient de unit schadevrij, bezemschoon en vrij van het slot te worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak- dan wel verwijderingskosten aan u in rekening gebracht.
 • U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is op straffe van een boete van minimaal 50 euro niet toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal etc. binnen en/of buiten het gebouw achter te laten.
 • Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen voor het begin van de nieuwe huurperiode.
 • De maandelijkse huur dient iedere maand uiterlijk op de nieuwe huurtermijn, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen wordt de toegang automatisch geblokkeerd en worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 50 euro.
 • Boxes4rent geeft de voorkeur aan het ontvangen van de huursom via automatische incasso. Indien u kiest voor een andere betaalmethode, dan zal Boxes4rent een opslag van 2,50 euro per huurperiode in rekening brengen.
 • Indien het Boxes4rent niet lukt om in een huurperiode driemaal een automatische incassomachtiging uit te voeren, zal zij bij de huurder een opslag van 2,50 in rekening brengen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
 • Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij de receptie.
 • In het gebouw en in de receptie van Boxes4rent geldt een strikt rookverbod.
 • Boxes4rent heeft het recht om de huurovereenkomst op te zeggen bij overtreding hiervan.